Pałac Bielice

Pałac Bielice

Pałac Bie­li­ce Dwór w Bie­li­cach wzmian­ko­wa­ny jest w koń­cu XVIII w. Budo­wę obec­ne­go obiek­tu roz­po­czę­to w 1865 r. z ini­cja­ty­wy ówcze­snych wła­ści­cie­li rodzi­ny von Rose­negk. Budo­wę pała­cu zakoń­czo­no w 1867 r. Obok pała­cu powstał park kra­jo­bra­zo­wy zało­żo­ny przez ogrod­ni­ka Schol­za z Żar. Po woj­nie mie­ści­ły się tu biu­ra i miesz­ka­nia pra­cow­ni­cze PGR-u. Następ­nie przez kil­ka lat pozo­stał nie­za­miesz­ka­ny. Obec­nie odre­mon­to­wa­ny sta­no­wi wła­sność Jima Gatsby’ego, austra­lij­skie­go pio­sen­ka­rza i kom­po­zy­to­ra cygań­skie­go pocho­dze­nia. Jego cór­ka San­dra, będą­ca inży­nie­rem dźwię­ku, utwo­rzy­ła w piw­ni­cach zam­ku stu­dio nagrań – “Stu­dio 100%”.

Kościół pw. św. Heleny

Kościół pw. św. Heleny

Wró­blin Gło­gow­ski został wylud­nio­ny z powo­du bli­skie­go sąsiedz­twa Huty Mie­dzi Gło­gów. Obec­nie znaj­du­je się w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gło­go­wa i zamiesz­ku­je go jed­na rodzi­na. Na tere­nie wysie­dlo­nej wio­ski stoi opusz­czo­ny, pocho­dzą­cy z 1810 roku kościół pw. św. Hele­ny. Inte­re­su­ją­cy obiekt z bar­dzo cie­ka­wym wnę­trzem, mogą­cym pomie­ścić zapew­ne kil­ka­na­ście osób.

Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Kościół w Żeli­szo­wie jest kościo­łem ewan­ge­lic­kim. Swo­ją for­mę zawdzię­cza nie­miec­kie­mu archi­tek­to­wi i budow­ni­cze­mu. Carl Got­thard Lan­ghans nale­ży do gro­na naj­zna­ko­mit­szych przed­sta­wi­cie­li kla­sy­cy­zmu. Naj­wy­bit­niej­szym dzie­łem, któ­re stwo­rzył jest Bra­ma Bran­den­bur­ska w Ber­li­nie.