Most na Odrze w Nowej Soli

Most na Odrze w Nowej Soli

Drew­nia­ny, wie­lo­przę­sło­wy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wa­no przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płat­ny. Opła­tę mosto­wą pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­nio­ny pra­cow­nik, któ­ry obsłu­gi­wał tak­że rucho­mą część mostu. Kon­struk­cja słu­ży­ła mia­stu do począt­ku lat 30. XX w., kie­dy zastą­pio­no ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowe­go mostu mia­ło miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lute­go 1945 r.