Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Kościół w Żeli­szo­wie jest kościo­łem ewan­ge­lic­kim. Swo­ją for­mę zawdzię­cza nie­miec­kie­mu archi­tek­to­wi i budow­ni­cze­mu. Carl Got­thard Lan­ghans nale­ży do gro­na naj­zna­ko­mit­szych przed­sta­wi­cie­li kla­sy­cy­zmu. Naj­wy­bit­niej­szym dzie­łem, któ­re stwo­rzył jest Bra­ma Bran­den­bur­ska w Ber­li­nie.