Pałac Bielice

Pałac Bielice

Pałac Bie­li­ce Dwór w Bie­li­cach wzmian­ko­wa­ny jest w koń­cu XVIII w. Budo­wę obec­ne­go obiek­tu roz­po­czę­to w 1865 r. z ini­cja­ty­wy ówcze­snych wła­ści­cie­li rodzi­ny von Rose­negk. Budo­wę pała­cu zakoń­czo­no w 1867 r. Obok pała­cu powstał park kra­jo­bra­zo­wy zało­żo­ny przez ogrod­ni­ka Schol­za z Żar. Po woj­nie mie­ści­ły się tu biu­ra i miesz­ka­nia pra­cow­ni­cze PGR-u. Następ­nie przez kil­ka lat pozo­stał nie­za­miesz­ka­ny. Obec­nie odre­mon­to­wa­ny sta­no­wi wła­sność Jima Gatsby’ego, austra­lij­skie­go pio­sen­ka­rza i kom­po­zy­to­ra cygań­skie­go pocho­dze­nia. Jego cór­ka San­dra, będą­ca inży­nie­rem dźwię­ku, utwo­rzy­ła w piw­ni­cach zam­ku stu­dio nagrań – “Stu­dio 100%”.

Most na Odrze w Nowej Soli

Most na Odrze w Nowej Soli

Drew­nia­ny, wie­lo­przę­sło­wy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wa­no przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płat­ny. Opła­tę mosto­wą pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­nio­ny pra­cow­nik, któ­ry obsłu­gi­wał tak­że rucho­mą część mostu. Kon­struk­cja słu­ży­ła mia­stu do począt­ku lat 30. XX w., kie­dy zastą­pio­no ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowe­go mostu mia­ło miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lute­go 1945 r.