Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Zda­rza­ło się Wam, że po uru­cho­mie­niu akcji w Pho­to­sho­pie wyko­ny­wa­nie jej ule­ga­ło prze­rwa­niu ponie­waż akcja zawie­ra­ła angiel­skie nazew­nic­two? Pro­blem ten nie wystę­pu­je jeże­li uży­wa­my angiel­skiej wer­sji Pho­to­sho­pa, jed­nak w pol­skiej wer­sji angiel­skie skryp­ty nie będą dzia­ła­ły.
Dzie­je się tak dla­te­go że np.w pol­sko­ję­zycz­nej wer­sji PS nowo utwo­rzo­na war­stwa nazy­wa­na jest “War­stwa 1″ a nie “Lay­er 1″ lub kanał nazy­wa­ny jest “Alfa 1″ a nie “Alpha 1″. Tak samo będzie z “Back­gro­und” i “Tło”. Dal­sze wyko­ny­wa­nie takich akcji jest nie­ste­ty nie­moż­li­we. Otrzy­mu­je­my komu­ni­kat: “Obiekt “X” nie jest aktu­al­nie dostęp­ny”. Może­my wybrać ZAMKNIJ albo KONTYNUUJ ale akcja nie jest już wyko­ny­wa­na popraw­nie.

Błąd akcji

Chcąc zoba­czyć wię­cej zapra­szam pod link  Spo­lsz­cze­nie akcji

[content_protector password=“2023” identifier=“photoshop_action”] Po przej­rze­niu inter­ne­tu zna­la­złem roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu.

Potrzeb­ne będą nam do tego dwa skryp­ty Java Script:

  • zamie­nia­ją­cy plik akcji (roz­sze­rze­nie *.atn) na plik *.xml — ActionFileToXML.jsx
  • kon­wer­tu­ją­cy ponow­nie plik *.xtn do pli­ku akcji *.atn — ActionFileFromXML.jsx

Pobrać moż­na je ze stro­ny Sour­ce­For­ge.

zamknij

XML – Exten­si­ble Mar­kup Lan­gu­age, w wol­nym tłu­ma­cze­niu Roz­sze­rzal­ny Język Znacz­ni­ków

zamknij

ATN- plik akcji Ado­be Pho­to­shop

Mając te dwa skryp­ty uru­cha­mia­my je bez­po­śred­nio z Pho­to­shop.

W zakład­ce PLIK wybie­ra­my kolej­no SKRYPTY i PRZEGLĄDAJ…

Uru­chom skrypt

Otwie­ra się nam okien­ko OTWÓRZ. Jako pierw­szy wybie­ra­my plik “ActionFileToXML.jsx”.

Po uru­cho­mie­niu się skryp­tu w okien­ku mamy tyl­ko dwie opcje: wybrać plik *. atn do zamia­ny i poda­nie miej­sca zapi­su pli­ku *.xml.

Zapisz action script jako xml

Skrypt wyko­na nam zamia­nę akcji na język XML. Otwie­ra­my plik *.xml w edy­to­rze.

Ja pre­fe­ru­ję:  Note­pad++

Za pomo­cą opcji ZNAJDŹ I ZAMIEŃ wyszu­ku­je­my inte­re­su­ją­cy nas tekst po angiel­sku i zamie­nia­my na tekst pol­ski.

Np. ZNAJDŹ “Alpha” »» ZAMIEŃ na “Alfa”.

Na koniec war­to też zmie­nić nazwę akcji na pol­ską zmie­nia­jąc <Action­Set  name=”…”> w dru­giej linij­ce pli­ku *.xml.

zamknij

Nie uży­wa­my tutaj pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych.

Edy­tuj w Note­pad++

Po skoń­cze­niu edy­cji zapi­su­je­my plik *.xml i wra­ca­my do Pho­to­shop.

Następ­nie trze­ba doko­nać ponow­nej kon­wer­sji do pli­ku *.atn.
Uru­cha­mia­my ponow­nie skrypt poprzez zakład­kę PLIK »» SKRYPTY »» PRZEGLĄDAJ… tym razem wybie­ra­jąc plik “ActionFileFromXML.jsx”

Po uru­cho­mie­niu w okien­ku poda­je­my plik *.xml jaki chce­my kon­wer­to­wać i miej­sce zapi­su pli­ku *.atn. Dobrze jest też zmie­nić nazwę pli­ku *.atn doda­jąc  w koń­ców­ce np. _PL.

Mając goto­wą spo­lsz­czo­ną akcje wczy­tu­je­my ją poprzez panel OPERACJE wybie­ra­jąc w pra­wym gór­nym naroż­ni­ku dodat­ko­we opcje pane­lu i  następ­nie WCZYTAJ OPERACJĘ.

Wczy­taj ope­ra­cje

[/content_protector]

Wybie­ra­my nasz spo­lsz­czo­ny plik i może­my się już cie­szyć popraw­nie dzia­ła­ją­cy­mi akcja­mi.