Ruina zamku Wegelnburg

Wegeln­burg zwa­ny rów­nież Wege­len­burg, koło Noth­we­iler w Nad­re­nii-Pala­ty­na­cie jest naj­wy­żej poło­żo­nym zam­kiem w Pfal­zu. Znaj­du­ję się na wyso­kiej na 572 m górze, dokład­nie na gra­ni­cy nie­miec­ko-fran­cu­skiej. Na tym samym grzbie­cie gór­skim, w bez­po­śred­niej bli­sko­ści poło­żo­ne są Hohen­burg, Löwen­ste­in i Flec­ken­ste­in. Zamek zało­żo­ny został w XII albo XIII w. jako zamek kró­lew­ski. W 1272 r. został znisz­czo­ny przez woj­ska ze Stras­bur­ga, do 1300 r. został ponow­nie odbu­do­wa­ny. Następ­nie został dany w zastaw Pala­ty­na­to­wi Reń­skie­mu. W latach 1417 — 1793 znaj­do­wał się w posia­da­niu ksią­żąt z Zwe­ibrüc­ken. W roku 1679 Wegeln­burg został przez woj­ska fran­cu­skie zdo­by­ty i znisz­czo­ny. Zamek gór­ny ma wymiar 90 x 8 metrów. Z trzech stron jest nie­do­stęp­ny. Zamek dol­ny znaj­du­ję się tyl­ko po stro­nie zachod­niej. Zacho­wa­ny i odre­stau­ro­wa­ny jest wewnętrz­ny budy­nek bram­ny. Skal­ne scho­dy umoż­li­wia­ją dosta­nie się na zamek gór­ny. Zacho­wa­ły się rów­nież wyko­na­ne w ska­le przej­ścia i skal­na piw­ni­ca. Balu­stra­dy na zam­ku gór­nym nie mówią nic o jego pier­wot­nym kształ­cie. Zacho­wa­ło się tyl­ko nie­wie­le kamien­nych resz­tek z budyn­ku miesz­kal­ne­go.