Wikipedia — tworzenie wpisów, pozycjonowanie w wyszukiwarce

40,00 160,00 

Tworzenie wpisów encyklopedycznych firm, organizacji, osób prywatnych itp.
Pozycjonowanie, public relation, sockpuppeting, marketing.

Wyczyść
SKU: 005 Kategoria: Tag:

Opis

Wikipedia — tworzenie wpisów

- usłu­ga pole­ga na pro­fe­sjo­nal­nym utwo­rze­niu wpi­su nada­ją­ce­go się do doda­nia na Wiki­pe­dii.

Ponad 500 milio­nów — tyle osób codzien­nie odwie­dza stro­nę Wiki­pe­dii by odna­leźć w niej odpo­wiedź na wła­sne pyta­nia.
 • Chciał­byś dodać wpis na Wiki­pe­dii lecz nie umiesz tego zro­bić?
 • A może nie masz na to cza­su?
 • Wiki­pe­dia usu­wa Twój wpis bo nie speł­nia wyma­ga­nych stan­dar­dów?
Zamów u mnie wyko­na­nie usłu­gi. Zro­bię to pro­fe­sjo­nal­nie.
 • Na Wiki­pe­dii jestem jed­nym z redak­to­rów od kwiet­nia 2006 roku
 • Mój pro­fil możesz zoba­czyć pod lin­kiem Wiki­pe­dy­sta: Ska­ra­be­usz.
 • Mój wkład dostęp­ny jest pod lin­kiem tools
Wiki­pe­dy­stycz­ny wpis to kolej­ny sze­ro­ki kanał pozy­ska­nia użyt­kow­ni­ków na stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra powią­za­na jest z wpi­sem jako źró­dło danych.
Two­rzę wpi­sy ency­klo­pe­dycz­ne:
 • firm
 • orga­ni­za­cji
 • osób pry­wat­nych (bio­gra­my)
 • miejsc
 • itp.
Usłu­ga pole­ga utwo­rze­niu tek­stu wpi­su (wraz z lin­ka­mi, odno­śni­ka­mi, przy­pi­sa­mi oraz dostęp­ny­mi obra­za­mi) w for­mie wiki­ko­du, nada­ją­ce­go się do doda­nia na Wiki­pe­dii. Cena liczo­na jest na pod­sta­wie licz­by zna­ków całe­go tek­stu (wraz z wiki­tek­stem).

FAQ - naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia:
Czy mogę dodać fir­mę?Co to jest Wiki­kod?Kie­dy wpis poja­wi się na Wiki­pe­dii?Co to jest tryb wybor­czy?
Czy mogę dodać fir­mę?

Przesłanki uzasadniające encyklopedyczność przedsiębiorstwa (wg Wikipedii):

 • zatrud­nie­nie na pozio­mie co naj­mniej 1000 peł­no­eta­to­wych pra­cow­ni­ków
 • rocz­ne przy­cho­dy na pozio­mie co naj­mniej 100 mln PLN lub rów­no­war­tość (oprócz przed­się­biorstw finan­so­wych)
 • akcje spół­ki noto­wa­ne są na „uzna­nej gieł­dzie” – w przy­pad­ku Pol­ski na ryn­ku regu­lo­wa­nym Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych – a w przy­pad­ku innych państw na porów­ny­wal­nych regu­lo­wa­nych ryn­kach giełd papie­rów war­to­ścio­wych;
 • jed­na z wio­dą­cych pozy­cji pod wzglę­dem udzia­łu w ryn­ku (potwier­dzo­ne przez nie­za­leż­ne od przed­się­bior­stwa źró­dła, np. rapor­ty lub ran­kin­gi przed­się­biorstw w danej bran­ży)
 • wyraź­nie wery­fi­ko­wal­nie roz­po­zna­wal­na mar­ka,
 • wyróż­nia­nie się szcze­gól­ną inno­wa­cyj­no­ścią lub np. ze wzglę­du na sto­so­wa­nie wyjąt­ko­wych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych lub orga­ni­za­cyj­nych, co zna­la­zło uzna­nie np. w posta­ci przy­zna­nych zna­czą­cych nagród lub wyróż­nień bran­żo­wych
 • sta­no­wi z innych wery­fi­ko­wal­nych wzglę­dów waż­ny ele­ment gospo­dar­ki, infra­struk­tu­ry lub kul­tu­ry regio­nu czy pań­stwa, lub też wnio­sło istot­ny wkład w histo­rię bran­ży lub regio­nu (np. przed­się­bior­stwa uży­tecz­no­ści publicz­nej, spół­dziel­nie o istot­nym zna­cze­niu spo­łecz­nym itp.), o czym świad­czą wia­ry­god­ne źró­dła
 • lub też speł­nia­ło ww. prze­słan­ki w prze­szło­ści.
Co to jest Wiki­kod?
Wiki­kod jest to tekst napi­sa­ny w  języ­ku for­ma­to­wa­nia będą­cym alter­na­ty­wą HTML. Uży­wa­ny jest do pisa­nia stron wiki. Umoż­li­wia on doda­nie do tek­stu for­ma­to­wa­nia, lin­ków, obraz­ków, kate­go­rii itp.
Kie­dy wpis poja­wi się na Wiki­pe­dii?
Po doda­niu wpi­su na Wiki­pe­dię jest on od razu widocz­ny.
Co to jest tryb wybor­czy?
Przed wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi lub par­la­men­tar­ny­mi w Wiki­pe­dii poja­wia­ją się bio­gra­my osób kan­dy­du­ją­cych. Arty­ku­ły takie, czę­sto nie­in­for­mu­ją­ce wprost o kan­dy­do­wa­niu, zazwy­czaj cha­rak­te­ry­zu­ją się szcze­gó­ło­wym opi­sem dzia­łal­no­ści zawo­do­wej i spo­łecz­no-poli­tycz­nej danej oso­by.

Bio­gra­my kan­dy­da­tów do wybo­rów mogą być usu­wa­ne na pod­sta­wie decy­zji jed­ne­go z admi­ni­stra­to­rów Wiki­pe­dii bez prze­pro­wa­dza­nia dys­ku­sji nad usu­nię­ciem arty­ku­łu, o ile źró­dła zawar­te w arty­ku­le nie wska­zu­ją na inne, poza kan­dy­do­wa­niem w wybo­rach, aspek­ty dzia­łal­no­ści oso­by będą­cej boha­te­rem bio­gra­mu (w skró­cie: Wiki­pe­dia nie jest mów­ni­cą). Infor­ma­cje (np. noty bio­gra­ficz­ne) opu­bli­ko­wa­ne w związ­ku z wybo­ra­mi nie mogą sta­no­wić jedy­ne­go źró­dła infor­ma­cji zawar­tych w takich arty­ku­łach.

Nie ma prze­szkód, by dodać do Wiki­pe­dii bio­gram danej posta­ci w przy­pad­ku poja­wie­nia się oko­licz­no­ści innych niż kam­pa­nia wybor­cza, a popar­tych wia­ry­god­ny­mi źró­dła­mi. Przy­kła­dem takiej oko­licz­no­ści może być uzy­ska­nie man­da­tu posła, sena­to­ra lub wyso­kie­go sta­no­wi­ska pań­stwo­we­go. W przy­pad­ku poja­wie­nia się takich oko­licz­no­ści arty­kuł może zostać napi­sa­ny od nowa lub zostać odtwo­rzo­ny w cało­ści lub w czę­ści.

Wie­lo­krot­ne pró­by doda­nia nowe­go arty­ku­łu do Wiki­pe­dii wbrew obo­wią­zu­ją­cym zasa­dom mogą spo­wo­do­wać nało­że­nie blo­ka­dy unie­moż­li­wia­ją­cej utwo­rze­nie arty­ku­łu. Ponad­to oso­by upo­rczy­wie wpi­su­ją­ce do Wiki­pe­dii infor­ma­cje wbrew obo­wią­zu­ją­cym w ser­wi­sie stan­dar­dom mogą utra­cić moż­li­wość edy­to­wa­nia Wiki­pe­dii.

Zasa­da zosta­ła wpro­wa­dzo­na na pod­sta­wie kon­sen­su­su w dys­ku­sji w sierp­niu 2011 r. na jej temat w Kawia­ren­ce.

Ceny
Wszyst­kie poda­ne ceny są cena­mi net­to. Fak­tu­ra wysta­wia­na jest w opar­ciu o ser­wis useme.eu
Kon­takt
W celu usta­le­nia dodat­ko­wych szcze­gó­łów pro­szę o kon­takt

6 opinii dla Wikipedia — tworzenie wpisów, pozycjonowanie w wyszukiwarce

 1. Mar­cin M.

  Przed­miot zali­czo­ny Dzię­ki. ..Pew­nie nie­ba­wem zgło­szę się zno­wu do Pana bo będzie trze­ba zali­czyć semestr let­ni ☺

 2. Adam Sz.

  Ok, Poszło.
  Dzię­ku­ję i pozdra­wiam.

 3. Mate­usz P.

  Ok dzię­ku­je bar­dzo za pomoc
  Jutro rano prze­le­je pie­niąż­ki
  Pozdra­wiam ser­decz­nie

 4. Iza­be­la

  Wszyst­ko sie zga­dza.

 5. Karol K.

  OK, dzię­ki.

 6. Moni­ka Witoń

  Pole­cam. Szyb­ki kon­takt i wzo­ro­we wyko­na­nie

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.