Wikimedia Commons dodawanie grafik, pozycjonowanie

30,00 

Wikimedia Commons –  dodawanie grafik do zasobów Wikipedii. Zdjęcia, grafiki, logo itp.
Pozycjonowanie, public relation, sockpuppeting, marketing.

SKU: 004 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Wikimedia Commons — dodawanie grafik

- usłu­ga pole­ga na pro­fe­sjo­nal­nym doda­niu gra­fik do zaso­bów Wiki­me­dia Com­mons.

Wiki­me­dia Com­mons – jeden z  pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia utwo­rzo­ny jako maga­zyn ilu­stra­cji, zdjęć i pli­ków mul­ti­me­dial­nych dla wszyst­kich wer­sji języ­ko­wych Wiki­pe­dii i pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia.
 • Chciał­byś dodać gra­fi­kę do wpi­su na Wiki­pe­dii poprzez Wiki­me­dia Com­mons lecz nie umiesz tego zro­bić?
 • A może nie masz na to cza­su?
 • Wiki­me­dia usu­wa Twój wpis bo nie speł­nia wyma­ga­nych stan­dar­dów?
 • Nie masz kon­ta na Wiki­me­dii Com­mons?
Zamów u mnie wyko­na­nie usłu­gi. Zro­bię to pro­fe­sjo­nal­nie.
 • Na Wiki­pe­dii jestem jed­nym z redak­to­rów od kwiet­nia 2006 roku
 • Mój pro­fil możesz zoba­czyć pod lin­kiem Wiki­pe­dy­sta: Ska­ra­be­usz
 • Mój wkład dostęp­ny jest pod lin­kiem tools
Ponad 500 milio­nów — tyle osób codzien­nie odwie­dza stro­nę Wiki­pe­dii by odna­leźć w niej odpo­wiedź na wła­sne pyta­nia.
Doda­ję do Wiki­me­dia Com­mons i do wpi­su na Wiki­pe­dii:
 • zdję­cia
 • gra­fi­ki
 • logo fir­mo­we
 • itp.
W przy­pad­ku gdy doda­wa­ne zdję­cie lub logo sta­no­wi wła­sność pry­wat­ną zaj­mę się zała­twie­niem pozwo­le­nia na wyko­rzy­sta­nie w Wiki­pe­dii.

Uwa­ga !!!
Nie każ­de zdję­cie moż­na dodać do Media­wi­ki Com­mons. Mając zdję­cie trze­ba być jesz­cze wła­ści­cie­lem autor­skich praw mająt­ko­wych, wie­dzieć kie­dy zdję­cie zosta­ło wyko­na­ne, kto jest jego auto­rem i naj­le­piej mieć zgo­dę auto­ra na wyko­rzy­sta­nie w Wiki­pe­dii.

Ceny
Wszyst­kie poda­ne ceny są cena­mi net­to. Fak­tu­ra wysta­wia­na jest w opar­ciu o ser­wis useme.eu
Kon­takt
W celu usta­le­nia dodat­ko­wych szcze­gó­łów pro­szę o kon­takt

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wikimedia Commons dodawanie grafik, pozycjonowanie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.