Promocja!

Spolszczenie akcji Photoshop

100,00  80,00 

Profesjonalna edycja kodu akcji (operacji) pozwalająca na uruchamianie ich w polskojęzycznej wersji Photoshop.
Polskie nazwy warstw i akcji

Opis

Spolszczenie akcji Photoshop

- usłu­ga pole­ga na pro­fe­sjo­nal­nym tłu­ma­cze­niu skryp­tu akcji, powo­du­jąc uru­cha­mia­nie ich w pol­skiej wer­sji Pho­to­sho­pa.

Akcje (Actions), a w pol­skiej wer­sji Pho­to­sho­pa nie wie­dzieć cze­mu — Ope­ra­cje”, są zbio­ra­mi zare­je­stro­wa­nych kro­ków, któ­re twór­ca akcji wyko­nał, aby uzy­skać jakiś koń­co­wy efekt.
Akcje pozwa­la­ją na auto­ma­ty­za­cję czę­sto powta­rza­nych czyn­no­ści.

 • Kupi­łeś akcje do Pho­to­sho­pa (np. Flo­ra­bel­la lub na graphicriver.net) i nie dzia­ła­ją one w pol­sko­ję­zycz­nej wer­sji Pho­to­sho­pa?
 • Zda­rza­ło Ci się, że po uru­cho­mie­niu akcji w Pho­to­sho­pie wyko­ny­wa­nie jej ule­ga­ło prze­rwa­niu ponie­waż akcja zawie­ra­ła angiel­skie nazew­nic­two?
 • Dener­wu­je Cię, że nor­mal­nie pra­cu­jąc w pol­sko­ję­zycz­nej wer­sji Pho­to­sho­pa na czas wyko­ny­wa­nia akcji musisz zmie­niać język na angiel­ski?
 • Wyda­łeś pie­nią­dze i wyda­je Ci się, że wyrzu­ci­łeś je w bło­to?

Żaden problem! Zawsze można to zmienić!

Skąd ten pro­blem?
 • Dzie­je się tak dla­te­go że np.w pol­sko­ję­zycz­nej wer­sji PS nowo utwo­rzo­na war­stwa nazy­wa­na jest „War­stwa 1″ a nie „Lay­er 1″ lub kanał nazy­wa­ny jest „Alfa 1″ a nie „Alpha 1″. Tak samo będzie z „Back­gro­und” i „Tło”, itp. Dal­sze wyko­ny­wa­nie takich akcji zosta­je prze­rwa­ne.
 • Otrzy­mu­je­my wów­czas komu­ni­kat: „Obiekt ‚X’ nie jest aktu­al­nie dostęp­ny”. Może­my wybrać tyl­ko ZAMKNIJ albo KONTYNUUJ ale akcja nie jest już wyko­ny­wa­na popraw­nie.
 • Pro­blem ten nie wystę­pu­je jeże­li uży­wa­my angiel­skiej wer­sji Pho­to­sho­pa, jed­nak w pol­skiej wer­sji angiel­skie skryp­ty nie­ste­ty nie będą dzia­ła­ły.
Zna­la­złem roz­wią­za­nie!
 • Kie­dyś mia­łem ten sam pro­blem, ale uda­ło mi się go roz­wią­zać!!!
 • Pomo­gę Ci zmie­nić skrypt akcji tak, aby mogła się ona uru­cha­miać w pol­skiej wer­sji Photoshop’a.
Zamów u mnie wyko­na­nie usłu­gi! Zro­bię to pro­fe­sjo­nal­nie!
Moją ofer­tą jest spo­lsz­cze­nie akcji Pho­to­shop i zmia­na kodu akcji tak żeby moż­na ją było popraw­nie uru­cho­mić.
W celu usta­le­nia dodat­ko­wych szcze­gó­łów pro­szę o kon­takt.

2 opinie dla Spolszczenie akcji Photoshop

 1. Domi­ni­ka

  dzia­la! nie wiem dla­cze­go wcze­sniej nie chcia­lo zlapac..dziekuje

 2. D.G.

  Wszyst­ko dzia­ła rewe­la­cyj­nie :))))
  Jestem Ci ogrom­nie wdzięcz­na!!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Możesz lubić także…