Spolszczenia czcionek

- usłu­ga pole­ga na pro­fe­sjo­nal­nym doda­niu do fon­tów pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych.

  • Zda­rzy­ło Ci się że chcia­łeś napi­sać tekst jakąś faj­ną czcion­ką lecz nie było w niej pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych?
  • Chciał­byś doro­bić “ogon­ki” lecz nie umiesz tego zro­bić?
  • A może nie masz na to cza­su?
Zamów u mnie wyko­na­nie usłu­gi! Zro­bię to pro­fe­sjo­nal­nie!
Doda­ję zna­ki dia­kry­tycz­ne (ogo­nek, krop­ka, akut) do czcio­nek two­rząc pol­skie zna­ki:
Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

Spodo­bał Ci się jakiś krój pisma ale nie wiesz jaki font został uży­ty?

Sprawdź to na:  www.whatfontis.com

 

W celu usta­le­nia dodat­ko­wych szcze­gó­łów pro­szę o kon­takt