Pro­jekt logo dla fir­my zaj­mu­ją­cej się sprze­da­żą czę­ści i tunin­giem samo­cho­do­wym

Użyte oprogramowanie

Adobe Illustrator