Kata­log dla Koła Łowiec­kie­go na obcho­dy 70 lecia zało­że­nia.

  • ska­no­wa­nie i edy­cja zdjęć archi­wal­nych
  • tablo (“doro­bie­nie” mun­du­rów dla osób nie­po­sia­da­ją­cych zdjęć w mun­du­rze)
  • korek­ta tek­stów
  • mapa wek­to­ro­wa
  • zdję­cia aktu­al­ne
  • wypeł­nia­cze tre­ści” — gra­fi­ki w for­mie akwa­re­li

Użyte oprogramowanie

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Format

A4, 80 stron + 4 okładka

Papier

okładka 350 g/m2, środek 90 g/m2