Pałac Bielice

Pałac Bielice

Dwór w Bie­li­cach wzmian­ko­wa­ny jest w koń­cu XVIII w. Budo­wę obec­ne­go obiek­tu roz­po­czę­to w 1865 r. z ini­cja­ty­wy ówcze­snych wła­ści­cie­li rodzi­ny von Rose­negk. Budo­wę pała­cu zakoń­czo­no w 1867 r. Obok pała­cu powstał park kra­jo­bra­zo­wy zało­żo­ny przez ogrod­ni­ka Schol­za z Żar. Po woj­nie mie­ści­ły się tu biu­ra i miesz­ka­nia pra­cow­ni­cze PGR‑u. Następ­nie przez kil­ka lat pozo­stał nie­za­miesz­ka­ny. Obec­nie odre­mon­to­wa­ny sta­no­wi wła­sność Jima Gatsby’ego, austra­lij­skie­go pio­sen­ka­rza i kom­po­zy­to­ra cygań­skie­go pocho­dze­nia. Jego cór­ka San­dra, będą­ca inży­nie­rem dźwię­ku, utwo­rzy­ła w piw­ni­cach zam­ku stu­dio nagrań – “Stu­dio 100%”.

Budy­nek w sty­lu neo­go­tyc­kim, dwu­kon­dy­gna­cyj­ny, zało­żo­ny na pla­nie pro­sto­ką­ta z wie­lo­ma ryza­li­ta­mi, wie­żą zega­ro­wą zwień­czo­ną kre­ne­la­żem i ster­czy­na­mi od stro­ny pół­noc­nej. Ele­wa­cje zdo­bio­ne gzym­sa­mi i fry­za­mi, z wyso­ki­mi schod­ko­wy­mi szczy­ta­mi. Wej­ście umiesz­czo­ne od stro­ny wschod­niej. Od stro­ny par­ku umiesz­czo­no oszklo­ną weran­dę na wyso­ko­ści pię­tra, przed nią taras w for­mie bastei, na któ­ry pro­wa­dzą scho­dy umiesz­czo­ne na prze­ciw­le­głych koń­cach przy­le­głe do ścia­ny pała­cu.

Panoramy sferyczne:

palac_bielice_wejscie

palac_bielice_salon

palac_bielice_sala

I jeszcze kilka zdjęć: