Bill Brandt (1904-1983) - ..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...
..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...
photo

Tomek Żuk

Pozycja: Fotograf, grafik
Rekomendowany Fotograf Google, specjalista ds. pozycjonowania lokalnego na Mapach Google, Lokalny Przewodnik Google na poziomie 8.
Fotografuje od 1998 roku. Fotografią sferyczną zajął się już w 2006 r.
Ciągle rozwija swoją wiedzę na temat fotografii i stara się stosować jak najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.

Profesjonalizm

Słu­cham swo­ich klien­tów, dla­te­go ich ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia są dla mnie spra­wą prio­ry­te­to­wą.

Doświadczenie

Wie­le lat pra­cy poma­ga dosto­so­wy­wać pro­jek­ty do każ­dej reali­za­cji.

Wiedza i umiejętności

To dzię­ki nim jestem ela­stycz­ny w przy­pad­ku bar­dziej wyma­ga­ją­cych zle­ceń.

Posia­da­ny prze­ze mnie cer­ty­fi­kat Stre­et View Tru­sted wyda­wa­ny przez Google,  świad­czy o przy­na­leż­no­ści do wąskie­go gro­na spe­cja­li­stów  two­rzą­cych wir­tu­al­ne spa­ce­ry.
Odpo­wied­nie zaple­cze oraz nie­zbęd­ne szko­le­nia gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość wyko­ny­wa­nych prze­ze mnie usług.

Oprogramowanie

Ładowanie…

Sprzęt

Ładowanie…

Serwis

Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić.

Moje ostatnie posty

Ładowanie…

Popracujmy razem

Jeśli chcesz podjąć ze mną współpracę, wyślij do mnie wiadomość.

Zeskanuj poniższy QR-code za pomocą smartfonu chcąc dodać mnie do swojej książki adresowej: