Most na Odrze w Nowej Soli

Już w poło­wie XIX wie­ku wła­dze mia­sta pod­ję­ły sta­ra­nia o budo­wę sta­łe­go mostu na Odrze, któ­ry zastą­pił­by dotych­cza­so­wy prom. Pla­ny uda­ło się zre­ali­zo­wać w latach 1870–1871. Drew­nia­ny, wie­lo­przę­sło­wy most na Odrze z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wa­no przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płat­ny. Opła­tę mosto­wą pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­nio­ny pra­cow­nik, któ­ry obsłu­gi­wał tak­że rucho­mą część mostu. Kon­struk­cja słu­ży­ła mia­stu do począt­ku lat 30. XX w., kie­dy zastą­pio­no ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowe­go mostu mia­ło miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lute­go 1945 r. Znisz­czo­ny przez wyco­fu­ją­ce się z mia­sta woj­ska nie­miec­kie dłu­go nie był odbu­do­wy­wa­ny. W jego zastęp­stwie kil­ka­krot­nie sta­wia­no w pobli­żu drew­nia­ne mosty tym­cza­so­we, nisz­czo­ne nie­ste­ty przez zimo­we zato­ry lodo­we. Dopie­ro w 1955 r. odda­no do użyt­ku współ­cze­sny most, kon­struk­cyj­nie podob­ny do obiek­tu przed­wo­jen­ne­go.

Na pod­sta­wie — www.450lat.nowasol.pl

most na odrze w nowej soli