Kościół pw. św. Heleny

Kościół pw. św. Heleny

Wró­blin Gło­gow­ski został wylud­nio­ny z powo­du bli­skie­go sąsiedz­twa Huty Mie­dzi Gło­gów. Obec­nie znaj­du­je się w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gło­go­wa i zamiesz­ku­je go jed­na rodzi­na. Na tere­nie wysie­dlo­nej wio­ski stoi opusz­czo­ny, pocho­dzą­cy z 1810 roku kościół pw. św. Hele­ny. Inte­re­su­ją­cy obiekt z bar­dzo cie­ka­wym wnę­trzem, mogą­cym pomie­ścić zapew­ne kil­ka­na­ście osób.

kosciol_pw_sw_heleny

I jeszcze kilka zdjęć: