Izba Regionalna w Kożuchowie — spacer wirtualny

Klik­nij mysz­ką na obra­zek poni­żej, żeby zoba­czyć wir­tu­al­ny spa­cer po basz­cie bra­my kro­śnień­skiej w Kożu­cho­wie