Hornstein

Horn­ste­in jest wznie­sie­niem powy­żej miej­sco­wo­ści Lug. Poni­żej szczy­tu znaj­du­je się punkt wido­ko­wy z wido­kiem na miej­sco­wość i ska­łę na któ­rej umiesz­czo­no krzyż.

horn­berg