Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Dzi­siaj też nie­ty­po­wo. Tro­chę teo­rii dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych. Zawsze dener­wo­wa­ły mnie nie dzia­ła­ją­ce skryp­ty akcji w Pho­to­sho­pie, któ­re się sypa­ły, gdy napi­sa­ny po angiel­sku plik potrze­bo­wał np. war­stwy “Lay­er” a Pho­to­shop stwo­rzył war­stwę o nazwie “War­stwa”. Poszu­ka­łem i wiem już jak spo­lsz­czać pli­ki skryp­tów akcji.