Ruty­no­we zbie­ra­nie infor­ma­cji

Wszyst­kie ser­wi­sy w sie­ci, w tym nasz, śle­dzą i gro­ma­dzą infor­ma­cje na temat osób odwie­dza­ją­cych ich witry­ny inter­ne­to­we. Te infor­ma­cje zawie­ra­ją, ale nie są ogra­ni­czo­ne do nastę­pu­ją­cych danych: nume­ry IP, nazwę sie­cio­wą kom­pu­te­ra, dostaw­cę Inter­ne­tu, prze­glą­dar­kę, z któ­rej się korzy­sta, czas spę­dza­ny na stro­nie oraz otwie­ra­ne stro­ny. Te infor­ma­cje są śle­dzo­ne ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych i dla uspraw­nie­nia funk­cjo­no­wa­nia ser­wi­su.

Gro­ma­dze­nie danych
www.tomekzuk.com gro­ma­dzi dane użyt­kow­ni­ków wyłącz­nie w zakre­sie nie­zbęd­nym do pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi i prze­pro­wa­dza­nia zawie­ra­nych trans­ak­cji. Dane oso­bo­we są prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne zgod­nie z wymo­ga­mi pol­skie­go pra­wa.
Cele, dla któ­rych www.tomekzuk.com gro­ma­dzi dane oso­bo­we:

  • popra­wa jako­ści usług przez nas świad­czo­nych i dosto­so­wa­nie ich do potrzeb Użyt­kow­ni­ków;
  • infor­mo­wa­nie o nowo­ściach;
  • bie­żą­ce kon­tak­ty z Użyt­kow­ni­ka­mi.

Gro­ma­dze­nie infor­ma­cji o Użyt­kow­ni­ku
www.tomekzuk.com zbie­ra infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach z nastę­pu­ją­cych źró­deł:

For­mu­la­rze kontaktowe/rejestracyjne
Jed­ną z form kon­tak­tu z nami jest moż­li­wość wypeł­nie­nia krót­kie­go for­mu­la­rza. Przy­słu­gu­je czy­tel­ni­ko­wi pra­wo do wglą­du i edy­cji poda­nych przez sie­bie danych oso­bo­wych. W każ­dym momen­cie moż­na wystą­pić o wykre­śle­nie danych z naszej bazy i zaprze­sta­nie ich dal­sze­go gro­ma­dze­nia.

Poli­ty­ka cookies i innych podob­nych tech­no­lo­gii

1. W związ­ku z udo­stęp­nia­niem zawar­to­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych ser­wis http://www.tomekzuk.com (w dal­szej czę­ści zwa­ny „Ser­wi­sem” lub „Blo­giem”) sto­su­je tzw. cookies, tj. infor­ma­cje zapi­sy­wa­ne przez ser­we­ry na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, któ­re ser­we­ry mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­we­go, może tak­że uży­wać innych tech­no­lo­gii o funk­cjach podob­nych lub toż­sa­mych z cookies. W niniej­szym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czą­ce cookies mają zasto­so­wa­nie rów­nież do innych podob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę dome­ny ser­wi­su inter­ne­to­we­go, z któ­re­go pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

2. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

a) dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­sów inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb,

b) two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści,

c) utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła,

d) dostar­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.

3. W ramach moje­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go mogą być sto­so­wa­ne nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

a) „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su inter­ne­to­we­go, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su,

b) pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su,

c) pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su,

d) „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.,

e) „rekla­mo­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.

4. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmia­ny usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czo­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, a tym samym będzie­my prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka i uzy­ski­wać dostęp do tych infor­ma­cji.

5. Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia korzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ramach mojej stro­ny, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­du­je nato­miast bra­ku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym jaki jest niniej­szy Blog z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wyma­ga logo­wa­nia.

6. Pli­ki cookies mogą być zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go, a następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez współ­pra­cu­ją­cych z Blo­giem rekla­mo­daw­ców, przez fir­my badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji mul­ti­me­dial­nych.

Nume­ry IP
Podob­nie jak więk­szość ser­wi­sów, www.tomekzuk.com ana­li­zu­je logi dostę­po­we z infor­ma­cja­mi o nume­rze IP użyt­kow­ni­ków. Infor­ma­cje uzy­ska­ne w ten spo­sób wyko­rzy­sty­wa­ne są w celach admi­ni­stra­cyj­nych i przede wszyst­kim przy ana­li­zach sta­ty­stycz­nych naszych Użyt­kow­ni­ków.

Adre­sy e-mail przy­cho­dzą­ce z kore­spon­den­cji z www.tomekzuk.com
Wszy­scy Użyt­kow­ni­cy www.tomekzuk.com mają moż­li­wość zada­wa­nia pytań lub bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z nami.
www.tomekzuk.com prze­cho­wu­je kore­spon­den­cję ze swo­imi Użyt­kow­ni­ka­mi dla celów sta­ty­stycz­nych oraz jak naj­lep­szej i naj­szyb­szej reak­cji na poja­wia­ją­ce się zapy­ta­nie. Jed­no­cze­śnie www.tomekzuk.com gwa­ran­tu­je, że adre­sy w ten spo­sób gro­ma­dzo­ne nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne do komu­ni­ka­cji z Użyt­kow­ni­kiem w celu innym niż przez nie­go okre­ślo­ny. Ewen­tu­al­na komu­ni­ka­cja w innych kwe­stiach może się odby­wać tyl­ko za zgo­dą Użyt­kow­ni­ka.

Pod­mio­ty zewnętrz­ne
Ser­wis www.tomekzuk.com nie zbie­ra danych oso­bo­wych od pod­mio­tów trze­cich, chy­ba że dane te są zwią­za­ne z reali­za­cją umów i są prze­ka­zy­wa­ne za zgo­dą zain­te­re­so­wa­nych.
www.tomekzuk.com nie wysy­ła maso­wej kore­spon­den­cji nie­za­mó­wio­nej, w szcze­gól­no­ści o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym. www.tomekzuk.com popie­ra wszel­kie dzia­ła­nia ogra­ni­cza­ją­ce zja­wi­sko spa­mu w Inter­ne­cie.

New­slet­ter
Dane e-mailo­we uzy­ska­ne pod­czas sub­skryp­cji new­slet­te­ra uży­wa­ne będą wyłącz­nie do wysy­ła­nia zain­te­re­so­wa­nym naj­śwież­szych infor­ma­cji o nowo­ściach, usłu­gach i pro­mo­cjach.
Sub­skry­ben­ci list mailin­go­wych mają w każ­dym momen­cie moż­li­wość rezy­gna­cji z otrzy­my­wa­nia listów elek­tro­nicz­nych prze­sy­ła­nych przez www.tomekzuk.com W każ­dym z ema­ili jest infor­ma­cja wraz z lin­kiem umoż­li­wia­ją­cym natych­mia­sto­we wypi­sa­nie się z new­slet­te­ra.

Nie­po­żą­da­ne tre­ści
Dba­my o to aby nasz ser­wis nie zawie­rał tre­ści sprzecz­nych z pra­wem pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym, mię­dzy inny­mi nawo­łu­ją­cych do dys­kry­mi­na­cji raso­wej, etnicz­nej bądź wyzna­nio­wej. Ser­wis nie zawie­ra rów­nież tre­ści por­no­gra­ficz­nych, nagan­nie moral­nych bądź uwa­ża­nych za nie­etycz­ne.

Lin­ki do innych stron
Mar­ke­ting Inter­ne­to­wy Ujarz­mio­ny zawie­ra lin­ki do innych stron. Jak­kol­wiek, w przy­pad­ku, gdy sko­rzy­stasz z tych lin­ków i opu­ścisz naszą stro­nę, wów­czas pod­le­gasz poli­ty­ce pry­wat­no­ści usta­lo­nej na innych stro­nach. Nie mamy kon­tro­li i nie jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za ochro­nę i pry­wat­ność jakich­kol­wiek infor­ma­cji, któ­re prze­ka­żesz odwie­dza­jąc inne stro­ny.  Powi­nie­neś zawsze zapo­znać się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści prze­wi­dzia­ną na innych stro­nach, z któ­rych korzy­stasz.

Kon­takt
W razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z przed­sta­wio­ną poli­ty­ką pry­wat­no­ści, napisz do mnie w celu uzy­ska­nia dal­szych infor­ma­cji.