Most na Odrze w Nowej Soli

Most na Odrze w Nowej Soli

Drew­nia­ny, wie­lo­przę­sło­wy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wa­no przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płat­ny. Opła­tę mosto­wą pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­nio­ny pra­cow­nik, któ­ry obsłu­gi­wał tak­że rucho­mą część mostu. Kon­struk­cja słu­ży­ła mia­stu do począt­ku lat 30. XX w., kie­dy zastą­pio­no ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowe­go mostu mia­ło miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lute­go 1945 r.

Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Spolszczenie akcji Photoshop tutorial

Dzi­siaj też nie­ty­po­wo. Tro­chę teo­rii dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych. Zawsze dener­wo­wa­ły mnie nie dzia­ła­ją­ce skryp­ty akcji w Pho­to­sho­pie, któ­re się sypa­ły, gdy napi­sa­ny po angiel­sku plik potrze­bo­wał np. war­stwy “Lay­er” a Pho­to­shop stwo­rzył war­stwę o nazwie “War­stwa”. Poszu­ka­łem i wiem już jak spo­lsz­czać pli­ki skryp­tów akcji.

Kościół pw. św. Heleny

Kościół pw. św. Heleny

Wró­blin Gło­gow­ski został wylud­nio­ny z powo­du bli­skie­go sąsiedz­twa Huty Mie­dzi Gło­gów. Obec­nie znaj­du­je się w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Gło­go­wa i zamiesz­ku­je go jed­na rodzi­na. Na tere­nie wysie­dlo­nej wio­ski stoi opusz­czo­ny, pocho­dzą­cy z 1810 roku kościół pw. św. Hele­ny. Inte­re­su­ją­cy obiekt z bar­dzo cie­ka­wym wnę­trzem, mogą­cym pomie­ścić zapew­ne kil­ka­na­ście osób.

Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Pierwsza wizyta w Żeliszowie

Kościół w Żeli­szo­wie jest kościo­łem ewan­ge­lic­kim. Swo­ją for­mę zawdzię­cza nie­miec­kie­mu archi­tek­to­wi i budow­ni­cze­mu. Carl Got­thard Lan­ghans nale­ży do gro­na naj­zna­ko­mit­szych przed­sta­wi­cie­li kla­sy­cy­zmu. Naj­wy­bit­niej­szym dzie­łem, któ­re stwo­rzył jest Bra­ma Bran­den­bur­ska w Ber­li­nie.